La Savane Restaurant

239 W 116th St, New York, NY 10026